Privatlivs politik

Privatlivspolitik for Dansk Sportsdykker Forbund

I vores privatlivspolitik fortæller vi kort, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvordan vi sikrer en forsvarlig og gennemsigtig behandling af dem.

Vi er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger, dataansvarlig. Vi er organiseret som forening og vores kontakt oplysninger er følgende:

Dansk Sportsdykker Forbund
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby Strand
dsf@sportsdykning.dk
CVR-nr. 80499728

Vi er hovedorganisation for 140 danske klubber, der organiserer og afvikler sportsdykning, og vi er nationalt Forbund for sportsdykning.

Vi behandler kun personoplysninger til bestemte saglige formål og kun ud fra berettigede legitime interesser i overensstemmelse med reglerne i forordning og national lov.

Alt set i forhold til Dansk Sportsdykker Forbunds formål og opgaver, som for Dansk sportsdykning.

Vores behandling af personoplysninger

Vi behandler bl.a. følgende personoplysninger:

– Kontaktoplysninger på ledelser, ansatte og frivillige i forbundet og klubber.
– Kontaktoplysninger på interessenter i vores medlemsblad Sportsdykkeren.
– Kontaktoplysninger og data om deltagere i dykkerarrangementer.
– Brugertrafik på vores elektroniske medier.
– Regnskabsdata med personoplysninger i vores bogholderi.
– Kontaktoplysninger, uddannelsesoplysninger og eksamensresultater om elever/kursister.
– Kontaktoplysninger, CPR-nummer og oplysninger om skatteforhold for ansatte i DSF.
– Billeder og videos af personer med tilknytning til vores idrætsaktiviteter.

Vores egen drift og ansatte samt vores bestyrelse og udvalgsmedlemmer er over for klubmedlemmerne og andre interessenter er dækket af denne privatlivspolitik.

For særlige aktiviteter, hvor vi behandler følsomme eller fortrolige personoplysninger, orienteres de pågældende personer desuden særskilt om denne specifikke behandling.

Hvor kommer oplysningerne fra

Som hovedregel får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde stammer oplysningerne fra tredjemand, f.eks. følgende samarbejdspartnere og myndigheder:

– Klubben og dens medlemmer.
– Den registrerede selv.
– Offentlige myndigheder, f.eks. Skat og Arbejdsskadestyrelsen.

Vores formål med behandling af personoplysningerne

Vores behandling af persondata sker til varetagelse af de opgaver, som DSF har som hovedorganisation for klubberne.

Disse opgaver er bl.a.

– Fremsendelse af medlemsbladet Sportsdykkeren.
– Oprettelse af forsikring til klubmedlemmer.
– Uddannelse af instruktør, dommer og ledere, herunder afregning af godtgørelser til underviserne.
– Formidling af nyheder, information og rådgivning til Dansk Sportsdykker Forbunds medlemmer.

Behandlingshjemmel
Vores behandling baseres på gældende regler om behandlingshjemmel, ofte på interesseafvejningsreglen og på reglerne om retlig forpligtelse og opfyldelse af kontrakt.

De nævnte formål og opgaver for DSF som hovedorganisation indgår i interesseafvejningsreglen som grundlag for vores behandling.

Medlemsdata

I vores medlemsdatabase behandler vi, på vegne af os selv, kontaktoplysninger om foreningsformænd og -kasserere samt klubbens medlemmer.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver oplysninger inden for organisationen til Udvalg, kursusleder og instruktør, når dette er relevant.

Udenlandske organisationer modtager personoplysninger om atleter i forbindelse med NM, EM og VM og andre internationale konkurrencer.

Vi videregiver oplysninger til det firma der står for omdeling af Sportsdykkeren (Dansk firma)

Vi videregiver oplysninger til vores forsikringsselskab for den individuelle forsikring DSF har tegnet på vegne af alle klubbernes medlemmer (ikke vandtilvænning)

Vi videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og dermed forskellige opbevaringsperioder for personoplysninger, alt efter formålet med behandlingen. Vi sletter oplysningerne, når der ikke længere er et sagligt formål med at opbevare eller på anden måde behandle disse. Nogle oplysninger behandler vi således kun i korte perioder, hvorefter de slettes, andre gemmer vi af dokumentationshensyn i længere perioder.

Når vi behandler oplysninger af fortrolig eller følsom karakter, sker det med en række øget sikkerhedsforanstaltninger tilknyttet, herunder behandling af oplysningerne i lukkede miljøer, hvortil der kun er adgang for udvalgte medarbejdere i DSF.

Dine rettigheder

Du har efter reglerne en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig.

De er:

– Ret til at blive oplyst om behandlingen af data
– Ret til indsigt i egne personoplysninger
– Ret til berigtigelse
– Ret til sletning
– Ret til begrænsning af behandling
– Ret til dataportabilitet, i de tilfælde hvor reglerne foreskriver dette.
– Ret til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling ikke er lovlig.

Revision af privatlivspolitikken

Vi vurderer løbende denne privatlivspolitik og ændrer den, når der er behov for det.

Behandlingsaktiviteter

Den til enhver tid gældende fortegnelse over vores behandlingsaktiviteter, kan rekvireres ved henvendelse på ovenstående adresse