Kollektive forsikringer

DSF har 2 kollektive forsikringer for vores medlemmer af Dansk Sports Dykkerforbund.

Idrættens forsikringer – DIF kollektive forsikring.

Denne forsikring gælder kun når der er tale om klub/forbundsture eller når man er udsendt af forbundet som atlet eller på anden måde repræsenterer forbundet. Dækker ikke private rejser eller ture.

DSFs kollektive SAR (Search and Rescue) forsikring.

SAR (Search and Rescue) forsikring gælder uanset alder og om du rejser som enkeltperson eller med/for din klub/forbundet.

Hvad der er dækket af de forskellige forsikringer, kan du læse mere om længere nede på siden.

 

DSFs kollektive SAR (Search and Rescue) forsikring alle medlemmer – tegnet særskilt

Den særskilte SAR forsikring DSF har tegnet for alle vores medlemmer, denne forsikring gælder uanset alder og om du rejser som enkeltperson eller med/for din klub/forbundet. Forsikringen dækker flg.:

Redning og eftersøgning i hele verden uden for Danmark

 • Forsikringen dækker redning, eftersøgning, ophentning, transport og trykkammerbehandling (150.000 DKK pr. dykker)

Transport til behandlingssted og hjemtransport i hele verden uden for Danmark

 • Forsikringen dækker transport til behandlingssted og hjemtransport (150.000 DKK pr. dykker)

Dødsfaldsdækning ved dykkerulykke

 • Dødsfaldsdækning som følge af en dykkerulykke:

Voksne over18 år: DKK 200.000

Børn op til 18 år:   DKK    50.000

Tandskadedækning / Sportsaktiviteter

 • Forsikringen dækker tandskader i forbindelse med udøvelse af sportsaktiviteter under sportsdykning (100.000 DKK pr. dykker)

Hvis man skal bruge denne forsikring, skal man ringe til: MS Amlin Help Service

På telefon +45 70230174 – De svarer på engelsk og vi er forsikret som Danish Underwater Federation

Du kan også finde en fil der beskriver vores kollektive forsikring her. Den findes både i en dansk og engelsk version.

Dansk: M-DK-DYK-18-10-16

Engelsk: M-EN-DIVER-18-10-17

 

DIF Kollektive forsikring – IDRÆTTENS FORSIKRINGER:

Denne forsikring gælder kun når der er tale om klub/forbundsture eller når man er udsendt af forbundet som f.eks. atleter på landshold mm. Dækker ikke private rejser eller ture.

I kan læse mere om de forskellige forsikringer her: http://www.idraettensforsikringer.dk/

Idrættens forsikringer består af 5 forskellige områder – de 5 områder er beskrevet nedenfor:

Forsikring ved Idrætsrejse

Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse.

For at en idrætsrejse er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring gælder generelt følgende:
·       Hvis der foreligger en ”invitation” til arrangementet mv. i udlandet, skal den som udgangspunkt være adresseret til foreningen eller forbund.

·       Hovedformålet med rejsen skal være af idrætslig karakter. Det betyder, at hovedformålet f.eks. ikke må være af studiemæssig karakter.

·       Når der er tale om forenings-/forbundstur, skal tilmelding til turen være sket til/igennem foreningen/forbundet.

·       Ved rejser, hvor en person rejser alene (f.eks. en eliteudøver i forbindelse med træningsophold, konkurrencedeltagelse eller lign. eller idrætsleder, som skal til et møde i udlandet) skal den rejsende repræsentere sit forbund eller forening for at være omfattet af den kollektive idrætsrejseforsikring.

·       Ligeledes er individuelle udøvere, der er medlem af en forening under DGI eller DIF, omfattet af idrættens rejseforsikring, når sådanne personer deltager i træning mv. i udlandet, hvor der er tale om træning organiseret af et forbund eller en forening, og hvor udøveren er udtaget/udsendt til det pågældende træningsophold af forbundet eller en forening.

·       Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet og/eller betalt eller ydet tilskud til rejsen.

·       Rejsens varighed må ikke overstige 60 dage.

 

Bemærk!

Rejser til træningsophold mv. i udlandet på idrætsudøverens helt eget (private) initiativ uden udøverens forenings/forbunds involvering – jf. ovenfor – er ikke omfattet af den fælles idrætsrejseforsikring. Når der er tale om holdsport, vil det normalt ikke være svært at afgøre, hvornår der er tale om en idrætsrejse i en forening eller i et forbunds interesse/navn. I forhold til individuelle idrætter/udøvere kan det være noget vanskeligere at afgøre dette.

Afbestillingsforsikring

Idrættens rejseforsikring indeholder også dækning for udgifter, som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en idrætsrejse (til udlandet) må aflyses pga. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald eller, hvis en turnering, stævne eller lignende aflyses af arrangøren.

http://www.idraettensforsikringer.dk/Idrætsrejse

Retshjælp

Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag.

Forsikringen dækker ikke:

·       Straffesager.

·       Sager om skatte- og afgiftsforhold.

·       Inkassosager, medmindre tvisten drejer sig om fordringens størrelse eller rigtighed.

 

Forsikringssum:
Forsikringen er etableret med en maksimal dækning på 125.000 kr. pr. retssag.

Selvrisiko:
Der gælder en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade.

Klik på nedenstående link, hvis din forening har brug for retshjælp:

http://www.idraettensforsikringer.dk/Retshjælp

Normalt gælder det for retshjælpenssager at man skal finde en advokat der vil føre sagen og anlægge den.

Psykologisk krisehjælp

 • Dækker alle dykkere der har været udsat for en ulykke eller ”tæt på”
 • En ulykke eller voldsom skade
 • Alvorligt ildebefindende
 • Overfald/overgreb
 • Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen)
 • Dødsfald – under udførelse af aktivitet

Hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Alarm, som har åbent døgnet rundt på telefon +45 70 26 06 70.

Ved henvendelse oplyses:
– Eget navn og adresse
– Navn og adresse på din forening, forbund eller lignende
– Navn på kontaktperson i foreningen
– Police nr. 653-603.328 (står på dit medlemskort) (den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring)

http://www.idraettensforsikringer.dk/Psykologisk-krisehjælp

Forenings ansvarsforsikring

 • Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil mv.
 • Forsikringen dækker også foreningens erstatningsansvar som ejer eller bruger af bygninger eller grundareal, hvor aktiviteterne foregår.
 • Når medlemmer deltager i foreningens aktiviteter, vil skader, som et medlem forvolder, som udgangspunkt skulle anmeldes til medlemmets private ansvarsforsikring.
 • Eksempler på skader omfattet af forsikringen
  • En instruktør begår en fejl eller forsømmelse, som er årsag til, at en idrætsudøver kommer alvorligt til skade.
  • En forenings udstyr og materiel er dårligt vedligeholdt, hvorved et medlem kommer alvorligt til skade.
 • Produktansvar ved udlån af dykkerudstyr
  • Motoransvar for motorkøretøjer under 20 HK, når føreren af køretøjet virker/arbejder for foreningen.
  • Kompressor er kun dækket når der føres fylde- og services log.
 • Eksempler på undtagelser
  • Skade på foreningens egne ting.
  • Skade på lånte eller lejede ting/lokaler.
  • Skader på båd.

http://www.idraettensforsikringer.dk/Ansvarsforsikring

Arbejdsskadeforsikring i foreninger

Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen dækker foreninger og forbund i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring.

Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens bestyrelse.

Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret opgave for foreningen.

Der er to hovedområder i lovgivningen om arbejdsskader, og de er forsikret i hvert sit selskab:

Arbejdsulykker – er forsikret i Tryg.

Erhvervssygdomme – er forsikret i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring), som er et selskab, der administreres af ATP.

Bemærk!

Den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring dækker ikke kontraktansatte (professionelle) sportsudøvere. Foreninger og klubber med kontraktansatte sportsudøvere skal derfor selv tegne forsikring for sådanne udøvere.

http://www.idraettensforsikringer.dk/Arbejdsskadeforsikring