Kvalitetspolitik

Kvalitetssikring af kurser under Dansk Sportsdykker Forbund, herunder klageadgang

Denne politik beskriver forventninger til instruktører og undervisning på kurser og i klubber efter Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) materialer.
Behandlet og vedtaget på DSF bestyrelsesmøde 2022.01.11

Kvalitetssikring:

Det er vigtigt for DSF hele tiden at have en gruppe af dygtige instruktører der arbejder ud fra de
uddannelser der er lavet af forbundet.

DSF skal hele tiden sikre at alle instruktører er opdaterede og underviser efter de nyeste materialer, metoder og standarder. Når man deltager på et kursus og det er underordnet hvilket niveau så skal man som deltager være vidende om alle forventninger og krav der stilles til de enkelte deltagere. Det er altid op til en subjektiv bedømmelse fra instruktør eller instruktører.

Formål

DSF arbejder hele tiden på at alle vores instruktører på alle niveauer lever op til standarder, værdier og forventninger. En uddannelse kan aldrig blive bedre end de der skal formidle den til kursisten.
For at DSF kan blive bedre og udvikle sig og uddannelserne kan blive stadigt bedre, er det meget vigtigt at DSF bliver orienteret om fejl og mangler , samt om kurser og instruktører der ikke har fungeret efter hensigten.

Baggrund

Der må aldrig være tvivl om hvad en elev (kursist) skal gennemgå af teori og praktik, desuden skal beståelseskriterier for at gennemføre en given uddannelse være klarlagt og beskrevet i detaljer.
DSF kurser

DSF accepterede ikke underlødigt, sexistisk, racistisk, sprogbrug eller opførsel og vurdering af kursister skal altid være baseret på førstehåndsobservationer. Lokal jargon i en klub, kan forekomme, men den må på ingen måde være til gene for eller ydmygende for nogen.

DSF uddannelsessystem er baseret på de standarder der udarbejdes af CMAS og desuden er DSF uddannelsessystem ISO certificeret, ‐ hvor det har været muligt. Hvilket medfører, at de fleste af standarderne og undervisningsmetoderne er implementerede i henhold til de krav der er udarbejdes af ISO gruppen for dykkeraktiviteter.

Kurser under Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) afholdes som udgangspunkt i henhold til krav, materialer og kursusplaner, der er lavet centralt i forbundet af de respektive fagudvalg.

Størstedelen af DSF’s uddannelser er baseret på standarder der er udarbejdet af CMAS. Disse standarder tager dog ikke højde for danske forhold herunder dansk lovgivning og der udarbejdes derfor altid en dansk standard (fortolkning af CMAS standarden), der godkendes af bestyrelsen.

DSF har desuden enkelte lokale uddannelser, hvor der ikke ligger en standard fra CMAS bag uddannelsen.
Disse uddannelser er lavet for at opfylde et lokalt dansk behov eller ligger som oplæg til en senere CMAS uddannelse, men er opbygget efter samme principper som ligger for CMAS uddannelserne.

DSF forsøger at holde undervisningsmaterialer opdateret, men da bøger trykkes i større eller mindre oplag, så kan der være mindre ændringer eller rettelser der ikke er indført endnu i forhold til det materiale der ligger online. Det er en del af instruktørens ansvar at orienterer elever om ændringer eller mangler i undervisningsmaterialet.

DSF instruktører

Alle instruktører i DSF skal minimum 1 gang hvert 5 år deltage i et instruktørseminar for at opretholde ’aktiv’ status der giver ret til at certificere dykkere. Endvidere har alle instruktører pligt til at holde sig opdateret og sørge for, at der hele tiden undervises efter de nyeste standarder, planer og metoder.
Teknisk Udvalg opdater løbende SharePoint med opdatering af standarder og andre væsentlige ændringer. Det er udvalgets ambition at opdateringer gennemgås på næstkommende instruktørseminar

Klageadgang, procedurer og forløb

De nyeste materialer ligger online og der kan eventuelt også mulighed for at tilkøbe en fysisk bog, der er derfor der ingen der bør sidde med forældede eller gamle materialer.
Du bør som kursist aldrig være i tvivl om hvad der skal til for at få et certifikat og der skal derfor som udgangspunkt altid være lavet en uddannelsesaftale der beskriver:

  • Forudsætninger for kursister, ved start og eventuelt ved certificering
  • Pensum der gennemgås i kursus forløbet
  • Prøver og anden evaluering på kurset, inklusive beståelses kriterier
  • Standarder og lignende der ligger til grund for kurset

Bemærkninger

Instruktører eller klubber må ikke tilføje ekstra øvelser eller eksaminer, til det der er beskrevet i standarden. Der kan være klubber der har ekstra timer eller træning lagt til deres uddannelser. Det må man gerne, men de må ikke nægte dig et certifikat ‐ hvis du har gennemført de øvelser og prøver der er beskrevet i standard og uddannelsesaftalen for uddannelsen.

Det er altid op til instruktøren at bedømme kursisterne og det er instruktøren der vurderer om du som kursist lever op til at blive godkendt. Det er også instruktørens opgave at forklare kursisten, hvorfor denne skal lave noget om, forbedre sig eller ikke kan blive certificeret. Hvis der er noget du mener ikke er som det skal være, må du meget gerne sende dine bekymringer til Teknisk Udvalg (TU) i Dansk Sportsdykker
Forbund.

Klageadgang

Hvis du ikke er enig med din instruktør omkring vurdering, kursusform eller andet ‐ er der nedenstående vejledning et videre forløb. Hvis du som instruktør er vidne til begivenheder, der strider mod standarder eller god praksis, har du ligeledes et særligt ansvar til at reagere ‐ ligeledes efter nedenstående vejledning:
1. Tag en snak med instruktøren – få en klar tilbagemelding om forventninger, mangler og hvad der skal rettes til for at kunne bestå.
2. Send din klage eller uenighed til bestyrelsen i klubben – de er første led i en behandling af en klage over en af klubbens instruktører. Er instruktøren også i bestyrelsen er vedkommende selvfølgelig inhabil ved behandlingen af sagen. Er klagen fra et DSF forbundskursus, tages uenighed først med kursuslederen og derefter med formanden for TU.
3. Hvis du er uenig i klubbens afgørelse eller hvis klubbens bestyrelsen ønsker hjælp til sagen, kan der rettes henvendelse til TU i Dansk Sportsdykker Forbund.
4. Sidste klageinstans i forbundet er DSF’s appeludvalg, klager hertil skal først have været behandlet af bestyrelsen (se procedure på DSF hjemmeside).

Klageprocedure

1. Der indsendes en skriftlig klage til formanden for TU (mail adresse ses på DSF hjemmeside).
2. Ved modtagelse af klagen vil formanden for TU, orienterer alle involverede indenfor 5 hverdage og
udpege en person der på vegne af DSF’s bestyrelse behandler sagen.
3. Alle implicerede personer får mulighed for skriftligt at forholde sig til sagen og relevante fagpersoner/eksperter kommentere efter behov.
4. Sagsbehandler, TU’s formand og DSF bestyrelsesrepræsentant forbereder et oplæg til behandling i DSF bestyrelse.
5. DSF bestyrelse træffer en afgørelse, der vil blive offentliggjort i anonymiseret form.

DSF bestyrelsens afgørelser og sanktions muligheder

1. Klagen afvises med skriftlig begrundelse
2. Klage imødekommes med oplæg til forlig imellem parterne
3. Klage imødekommes med sanktion af instruktør:
a. Instruktør indskærpes gældende standarder
b. Instruktør ’aktiv’ status inddrages ‐ kan generhverves ved nyt instruktørkursus
c. Instruktør certifikat inddrages

Afgørelser der truffet af DSF bestyrelse kan indbringes for DSF Appel udvalg.
Afgørelser og sagsbehandling gemmes af DSF i indtil 5 år og vil kunne indgå i anden klagebehandling.