Appel udvalg

 • Appeludvalget vælges af repræsentantskabet og behandler sager, der vedrørende forståelse, efterlevelse eller administration af DSF love, regler og reglementer mv.
 • Alle afgørelser der træffes af DSF bestyrelse og underliggende udvalg, indenfor 14 dage efter afgørelse er truffet og offentliggjort

Beskrivelse af klage forløb

 • Du sender klagen til DSF kontor eller direkte til Appel udvalget, se under Kontakt information
 • Du modtager en bekræftelse på at sagen er modtaget og behandles, eller en begrundelse for hvorfor sagen er afvist
 • Sagen fremsendes til kommentering hos påklagede, med 2 ugers svarfrist
 • Herefter vil du få mulighed for at kommenterer på påklagedes oplysninger
 • Når kommenterer er indhentet, mødes Appel udvalget snarest og afgøre klagemål, der herefter sendes til de involverede parter
 • Afgørelser offentliggøres anonymiseret og afrapporteres til repræsentant skabet

Kontakt appeludvalget

Information der der skal fremgå af klagen

 • Navn, klub og kontakt info på klager
 • Hvem klages der over
 • Beskrivelse af klage, med referencer til regelsæt og paragraffer

Appeludvalgets medlemmer

• Formand:  Allan Sørensen

• Medl. 1:  Carl-Aage Arnoldus

• Medl. 2: Susanne Petersen