Appel udvalg

  • Appeludvalget vælges af repræsentantskabet og behandler sager, der vedrørende forståelse, efterlevelse eller administration af DSF love, regler og reglementer mv.
  • Alle afgørelser der træffes af DSF bestyrelse og underliggende udvalg, indenfor 14 dage efter afgørelse er truffet og offentliggjort

Beskrivelse af klage forløb

  • Du sender klagen til DSF kontor eller direkte til Appel udvalget, se under Kontakt information
  • Du modtager en bekræftelse på at sagen er modtaget og behandles, eller en begrundelse for hvorfor sagen er afvist
  • Sagen fremsendes til kommentering hos påklagede, med 2 ugers svarfrist
  • Herefter vil du få mulighed for at kommenterer på påklagedes oplysninger
  • Når kommenterer er indhentet, mødes Appel udvalget snarest og afgøre klagemål, der herefter sendes til de involverede parter
  • Afgørelser offentliggøres anonymiseret og afrapporteres til repræsentant skabet